Quảng Đông Open 1 (2016) - Nội dung 4vs4 Shang thuần tiễn

Location:
China
Date:
Prize Pool:
CN¥24,800  ($3,720.00 USD)
Currency:
CNY - Chinese Renminbi
Exchange Rate:
0.15000000000
*USD conversion based on exchange rate from xe.com on 2016-10-03
$1.00 USD ~= CN¥7Tournament Results

2nd
H?ng Anh+hehe+Yugi+Vanelove
CN¥6,000
($900.00 USD)
3rd
Lôi Lão H?+T? T? L?p+Ti?u Lâm+Phi Thiên H?
CN¥4,000
($600.00 USD)
4th
Nhãn T?+Nông Dân+Ti?u Mãnh Mã+Ti?n Nh? V?
CN¥2,000
($300.00 USD)

5th-8th
S? Luy?n+B?t Li?u Tình+T? ?ình Phong+Ti?u H?c Mã
Minh Nh?t+Phong L?u Tình+Ti?u Ki?t+Ti?u Hùng
Phong Th?n+Tr?n D?ch T?n+Công Trình S?+Truy?n K?
Tiêm Binh+??i Thái Hà+L? Minh+Hoàng Quan
CN¥1,200
($180.00 USD)Prize Money By Country

1.Viet Nam Viet Nam$2,100.008 Players
2.China China$1,620.0024 Players
References


1.http://vi.deche.wikia.com/wiki/Quảng_Đông_Open_2016
AOE Quảng Đông Open 1 (2016) | Wikia Đế chế Việt Nam | FANDOM powered by Wikia
Last Checked 2017-10-13 5:01:17 AM
2.http://vi.deche.wikia.com/wiki/Quảng_Đông_Open_2016/44shang
Quảng Đông Open 1 (2016) - Nội dung 4vs4 Shang thuần tiễn | Wikia Đế chế Việt Nam | FANDOM powered by Wikia
Last Checked 2017-10-13 5:00:05 AM