GameTV

Total Prize Money Earned:
$73,257.32 From 71 Tournaments
GameTV Roster Summary


Arena of Valor$26,615.4036.33%
GameTV 2016$16,524.0022.56%
GameTV 2017$7,183.099.81%
GameTV 2018$13,848.5718.90%
GameTV Lenovo 2011$285.260.39%
GameTV Version 1.0$520.000.71%
GameTV Version 2.0$132.000.18%
GameTV Version 3.0$0.000.00%
GameTV Version 4.0$8,149.0011.12%

Country Summary


1.Viet Nam Viet Nam$37,639.5151.38%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.Viet Nam Chim Se Di NangNguyen Binh$25,331.25
2.Viet Nam ProETrần, Quang Hiệp$5,150.40
3.Viet Nam PS ManNguyễn, Vũ Hoàng Dũng$5,150.40
4.Viet Nam Bé Chanh-, -$4,287.00
5.Viet Nam Henry-, -$4,287.00
6.Viet Nam XBTrần, Xuân Bách$4,287.00
7.Viet Nam Chipboy- -$3,745.50
8.Viet Nam Hồng AnhĐinh Hiếu$3,685.00
9.Viet Nam No1- -$3,026.67
10.Viet Nam BiBi- -$2,090.00
11.Viet Nam Ngô Mạnh Hào- -$1,586.94
12.Viet Nam U98- -$948.25
13.Viet Nam Truy Mệnh- -$943.00
14.Viet Nam Matoong-, -$863.40
15.Viet Nam MSuong-, -$863.40
16.Viet Nam Ueki-, -$863.40
17.Viet Nam Won Kyun-, -$863.40
18.Viet Nam GunnyNguyễn Hưng$643.90
19.Viet Nam Văn Sự- -$590.00
20.Viet Nam Văn Tích- -$590.00
21.Viet Nam Hoàng Mai Nhi- -$525.00
22.Viet Nam Không Được Khóc- -$393.10
23.Viet Nam Cam Quýt- -$300.00
24.Viet Nam Tutj- -$247.00
25.Viet Nam hehe- -$225.00


References

1.http://vi.deche.wikia.com/wiki/GameTV
GameTV | Wikia Đế chế Việt Nam | FANDOM powered by Wikia
Last Checked 2017-10-15 9:04:13 PM
2.http://vi.deche.wikia.com/wiki/Player_transfers
Player transfers | Wikia Đế chế Việt Nam | FANDOM powered by Wikia
Last Checked 2018-07-17 8:36:12 AM
3.http://vi.deche.wikia.com/wiki/Player_transfers/2018
Chuyển nhượng năm 2018 | Wikia Đế chế Việt Nam | FANDOM powered by Wikia
Last Checked 2018-07-17 8:38:35 AM