King Pro League Spring 2020


Total Prize Pool:
$1,200,000.00
Total Players:
72
Date:
2020-03-18 to 2020-06-13Awarded Players

China QianCLiu, Xuehuang$9,166.67
China Sky-, -$9,166.67
China StormLiu, Weijie$9,166.67
China WanQiuWang, Yixiang$9,166.67
China YuYuYu, Chaojie$9,166.67
China ZeroXie, Wensheng$9,166.67
China MengShenLi, Yao$7,500.00
China PangD-, -$7,500.00
China Seven-, -$7,500.00
China ShiSanWang, Zhi$7,500.00
China Smile-, -$7,500.00
China WuMian-, -$7,500.00
China YiTongLiu, Xiang$7,500.00
China 556Wang, Pei-Dian$6,562.50
China 7Xia-, -$6,562.50
China BestZheng, Guo-Hao$6,562.50
China ChuXinZhang, Jia-Cheng$6,562.50
China MMRan, Peng$6,562.50
China SakuraMa, Qi-Xiao$6,562.50
China WenXuSong, Wenxu$6,562.50
China XiaoXinChen, Chuang-Xin$6,562.50
China EvdNie, Yuxin$3,214.29
China Jiuru-, -$3,214.29
China MIGODLin, Guoliang$3,214.29
China XiaoPengWang, Haipeng$3,214.29
China XinZui-, -$3,214.29
China XZLyu, Chunfeng$3,214.29
China ZongQXiong, Xianwei$3,214.29
China AGaiYang, Tingpu$2,812.50
China BaiShouFang, Qingyou$2,812.50
China DefuHu, Mingchao$2,812.50
China IanLuo, Fei$2,812.50
China MengKeWang, Kunpeng$2,812.50
China PengPHu, Jiapeng$2,812.50
China QingFDu, Zhou$2,812.50
China ZhiPei-, -$2,812.50
Prize Money By Country

1.China China$1,200,000.0672 Players
Tournaments


King Pro League Spring 2020CN¥8,000,000$1,200,000.00Arena of Valor